Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów magisterskich

Osią studiów performatycznych na Wydziale Polonistyki UJ jest kształcenie wyobraźni społeczno-kulturowej. W trakcie seminariów, ćwiczeń, a także warsztatów praktyk performatywnych – takich jak dramaturgia czy kuratorstwo – rozmawiamy o kulturze pojętej nie jako uporządkowany system symboli, ale jako gąszcz praktyk, które podlegają bezustannym zmianom. Losy naszych absolwentek i absolwentów dowodzą, że ten typ wyobraźni przydaje się szczególnie w pracy edukacyjnej, kuratorskiej i animacyjnej w instytucjach kultury, zarządzaniu podobnymi placówkami, działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarstwie, Public Relations, a także aktywności badawczej i twórczej. Liczne osoby, które ukończyły performatykę, przekraczają konwencjonalne granice pomiędzy wspomnianymi dziedzinami, przysparzając kolejnym rocznikom studentów pretekstów do dyskusji o kulturach i sztukach przyszłości.

Obok kursów wprowadzających podstawowe metody i pojęcia performatyki, w programie studiów znajdują się zajęcia dotyczące równoległych nurtów w nowej humanistyce, aktualnych zjawisk w polu sztuk wizualnych i performatywnych, rozwoju technologii medialnych czy performansów w przestrzeni publicznej. Szczególny nacisk kładziemy na śledzenie praktyk spekulatywnych. Analizujemy zatem związki między przyszłością i przeszłością w kulturze, w tym praktyki konstruowania pamięci; zastanawiamy się nad różnymi formami społecznej, politycznej i artystycznej partycypacji; śledzimy ścieżki mobilności kulturowej pojęć, ludzi, przedmiotów oraz dzieł kultury i badamy konsekwencje takich przemieszczeń; przyglądamy się również nowym formom definiowania ludzkiej i nie-ludzkiej podmiotowości na styku technologii, natury i kultury.

Program studiów w aplikacji Sylabus UJ >>

Wiele zajęć poszerzających horyzonty studentów i studentek w zakresie najnowszych praktyk w sztuce oraz humanistyce czerpie z osobistych zainteresowań prowadzących. Szczególne miejsce wśród tych kursów zajmują zajęcia warsztatowe. Pracownice i pracownicy Katedry zajmują się nie tylko tradycyjnie pojętymi badaniami, ale także dramaturgią, kuratorstwem czy tłumaczeniem. Wierzymy, że wiedzę należy aktualizować poprzez kształcenie praktycznych kompetencji, a dlatego w programie studiów znalazły się m.in. warsztaty o następującej tematyce:

- Historyczne i współczesne performanse nauki;

- Teatralne strefy kontaktu: kolektywy artystyczne w świetle krytyki instytucjonalnej;

- Co zawiera się w zaproszeniu? Etyka kuratorstwa jako etyka radykalnej gościnności; 

- Kultury czynne.

Zastanawiając się nad praktykami spekulatywnymi w kulturze współczesnej, kładziemy szczególny nacisk na ich oddziaływanie społeczne. Dlatego skupiamy się na działaniach, które stanowią odpowiedzi na problemy związane z globalizacją, kolonializmem czy ekstraktywizmem, i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Priorytety badawcze Katedry >>

Projekty badawcze realizowane w Katedrze >>

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz program studiów